Συνεργάτες

red line

Αξιολογούμε και  επιλέγουμε με αυστηρά κριτήρια τις ασφαλιστικές εταιρίες στις  οποίες τοποθετούμε τους  κινδύνους, για λογαριασμό των ασφαλισμένων πελατών   τους. 

Τα κριτήρια επιλογής των ασφαλιστικών εταιριών στις οποίες τοποθετούμε κινδύνους   στην αγορά είναι πέντε (5): 

 1. Η αξιολόγηση των ασφαλιστικών εταιριών και των συνδεδεμένων τους   αντασφαλιστικών εταιριών,  
 2. Η εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και η ποιότητα των διευθυντικών   στελεχών της ασφαλιστικής εταιρίας. 
 3. Η επάρκεια των ασφαλιστικών προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία στην   αγορά ως προς :            
  (α) την έκταση της κάλυψης.             
  (β) το λεκτικό της σύμβασης          
 4. Η εμπειρία μας από την πολιτική της ασφαλιστικής εταιρείας                             
  α) στην ανάληψη κινδύνων                             
  β) στο διακανονισμό των ζημιών                             
  γ )στην παροχή εξυπηρέτησης       
 5. Τα αποτελέσματα της ασφαλιστικής εταιρείας βάσει των δημοσιευμένων     οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων